Staj Har. 2016-2017

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ  FAALİYETİ (TRAINEESHIP) 2016-2017 DÖNEMİ BAŞVURULARI

 

Erasmus+ Staj Hareketliliği; yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurt dışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. Staj faaliyeti, öğrencinin okumakta olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.  "Staj (yerleştirme)", bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir."

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar, büyüklüğü, yasal statüsü ve faaliyet gösterdiği ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan kuruluşlardır. İşletme tanımı şirketler, yükseköğretim kurumları, araştırma merkezleri, serbest meslek erbabı, aile işletmeleri ve düzenli olarak ekonomik faaliyette bulunan her türlü kuruluşu içerir. Söz konusu kuruluşun hukuki yapısı değil, ekonomik faaliyette bulunan bir kuruluş olması belirleyici unsurdur.

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Staj faaliyetinde bulunulacak yurt dışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, gidilecek kurum işletme olarak değerlendirileceği için Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması şartı aranmaz. Staj faaliyetinde bulunulacak yurt dışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir.

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ Staj Hareketliliği faaliyeti için uygun değildir:

-Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları
-AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar
-Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz.

ÖNEMLİ: Erasmus+ Staj Hareketliliği faaliyeti; belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Faaliyet süresi  lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için asgari 2 tam ay  ile azami 12 tam aydır.

ÖNEMLİ: Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yurtdışındaki laboratuvarlarda yaptıkları deneyler, laboratuvar çalışmaları veya bilimsel araştırmalar/projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmeleri için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir. Örneğin ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (ar-ge) şirketinde veya bir firmanın ar-ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir üniversite ya da araştırma merkezine yaptırttığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir.

2016 - 2017 eğitim dönemi kapsamında Erasmus+ Staj Hareketliliği faaliyeti, 1 Haziran 2017 - 31 Mayıs 2018 dönemleri arasında gerçekleşmektedir. Faaliyetin 31 Mayıs 2018 tarihinde mutlaka tamamlanması gerekmektedir.

Başvuru Kriterleri

 • Ege Üniversitesi tam zamanlı öğrencisi olmak (lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olabilir),
 • Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa Hayatboyu Öğrenme Programı döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süreleri toplamı, toplamda 12 ay’ı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresinin 12 ay’ı geçmeyeceği şekilde faaliyetler planlanmalıdır. Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 ay’a kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur. Böylelikle her bir öğrenim kademesinde en fazla 12 ay’a kadar olmak üzere, aynı kişinin en fazla 36 ay süreye kadar hareketlilik gerçekleştirmesi söz konusudur. Bu hareketliliğin bir kısmı eğitim olabileceği gibi bir kısmı staj olabilir. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçilmeyecek olması gerekmektedir.
 • Öğrenim hareketliliğinden farklı olarak staj hareketliliğinden birinci sınıf öğrencileri de yararlanabilirler. Birinci sınıf öğrencilerinin seçiminde ilk yarıyıl sonundaki akademik not ortalaması dikkate alınır.
 • Öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce  yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz. 12 aylık süre öğrencinin mezuniyet tarihi itibariyle başlar.
 • Ağırlıklı not ortalamasının 2,20/4,00 ya da 70/100 olması (lisans öğrencileri),
 • Ağırlıklı not ortalamasının 2,5/4,00 ya da 75/100 olması (lisansüstü öğrencileri),
 • Disiplin cezası almış olmak veya alttan dersi olması gibi sebepler öğrencinin Erasmus programından faydalanmasına engel değildir.
 • İsteyen öğrenciler hibe almaksızın Erasmus öğrencisi olabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla birlikte genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli Erasmus öğrencileriyle aynı süreç uygulanır.

Öğrencinin not ortalamasının başvuru aşamasında asgari şartları sağlaması gerekir. Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır. Öğrencisi olunan (seçimlerin yapıldığı) yükseköğretim kurumu tarafından verilen güncel transkriptin kullanılması esas olmakla birlikte, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.
 

Gidilecek Kuruluşlar Nasıl Belirleniyor ?
Erasmus+ Staj Hareketliği için daha önceden bağlantı kurulmuş olan potansiyel misafir olunacak kuruluşlar ilgili Fakülte/Bölüm/Yüksekokul ilan panolarında  ilan edilecek ve kontenjan dahilinde yerleştirme başvuru çağrısı yapılacaktır.
Bunun yanında, kendi bağlantılarıyla staj imkanı sağlayabilecek öğrencilere de kontenjan dahilinde olmak kaydıyla çağrı yapılacaktır. Bu durumda öğrencilerin potansiyel misafir olunacak kuruluşlardan almış oldukları davet mektupları ile detaylı çalışma programlarını Fakülte/Bölüm/Yüksekokul/Enstitü Erasmus  Koordinatörlüklerine iletmeleri gerekmektedir. Öğrencinin Fakülte/Bölüm/Yüksekokul tarafından ilan edilen bir staj yerinde staj yapacak olması veya kendi staj yerini bulması arasında fark gözetilmez. En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dahilinde seçilir.
 

Erasmus+ Staj Hareketliliği Takvimi
Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuru Formu istenen ek belgelerle birlikte 1 MART 2017  tarihine  kadar Fakülte/Bölüm ve Yüksekokul  Erasmus  Koordinatörüne teslim edilmelidir.
Erasmus+ Staj Hareketliliği Yabancı Dil Yazılı Sınavı
10 Mart 2017 (Cuma) - 15:30 / Yabancı Diller Yüksekokulu
Erasmus+ Staj Hareketliliği Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavları
15-17 Mart 2017
Erasmus+ Staj Hareketliliği Seçim Sonuçlarının Dış İlişkiler ve Avrupa Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilmesi
24 Mart 2017
*ÖNEMLİ: ÖĞRENCİLER STAJ YAPILACAK BİR KURUM OLMAKSIZIN ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİNE KATILMAK ÜZERE BAŞVURUDA BULUNAMAZ.

Çevirimiçi Dil Desteği (OLS)

Yükseköğretimde öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak öğrenciler için Avrupa Komisyonu tarafından Çevirimiçi Dil Desteği sistemi sunulmaktadır. Çevirimiçi dil desteği öğrencilerin girmekle yükümlü olduğu sınavlar ve isteğe bağlı çevirimiçi dil kursu desteğini içermektedir:

İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Hollandaca dillerine ilaveten Çekçe, Danca, Yunanca, Lehçe, Portekizce ve İsveççe dillerinde de öğrencilere Çevrimiçi Dil Desteği sunulmaktadır.

Sınavlar öğrencilerin seçilmiş olma durumlarını etkilememektedir. Faaliyet öncesi ve sonrası yapılan sınavlar öğrencilerin faaliyetleri süresince dil yeterliliklerinde meydana gelen değişimi gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır.

OLS dil sınavları 2 ay üzeri faaliyet gerçekleştirecek tüm öğrencilerin faaliyet öncesi ve sonrasında almaları zorunlu olan sınavlardır. Staj hareketliliği faaliyetini gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler faaliyetlerine başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere Çevrimiçi Dil Desteği sistemi üzerinden staj faaliyetinin gerçekleştirildiği dilden sınav olurlar.

Hareketlilik öncesi ve sonrasında yapılacak dil sınavları ve dil kursları öğrencilerin staj yapacakları dilde olmalıdır. Öğrencinin sözleşme öncesi dil sınavını alması zorunludur. Bu sınavı almayan öğrencilerin hibelerinde %20'den az olmamak üzere kesinti uygulanır. Sınav sonuçları yalnızca öğrenci ve öğrenciyi gönderen yükseköğretim kurumu tarafından görülebilir.

Öğrenciler, faaliyet öncesinde girdikleri dil sınavının ardından çevrimiçi dil kurslarına katılırlar. Sınava girilen dil ile kurs alınan dil aynı olmalıdır. Zorunlu dil sınavı sonuçları C1 ve üzerinde olan öğrenciler, isteklerine bağlı olarak gittikleri ülkenin dilinde çevrimiçi dil kursundan yararlanabilirler. Dil kursu süresi faaliyet süresine göre belirlenir. 2-6 ay arası faaliyet gerçekleştirecek öğrencilerin kurs süreleri 2-6 ay arasındadır. 6 ay üzerinde (12 aya kadar) faaliyet gerçekleştirecek öğrencilerin kurs süreleri 6 ay ile sınırlıdır.

Yükseköğretim kurumu kendisine tahsis edilen sınav haklarını, Mobility Tool (Hareketlilik Aracı) vasıtasıyla her dil için o dilde faaliyet gerçekleştirecek öğrencilerine tanımlar. Kurs alacak öğrencilere kurs lisanslarını ayrıca tanımlar.

Öğrencilere lisans verme işlemleri öğrencilerin e-posta adreslerinin sisteme girilmesi ile mümkün olur. Öğrenciler e-posta adreslerine gönderilen web sayfası bağlantısı üzerinden sınavlarını ve kurslarını alırlar.

Toplam Faaliyet Süresi
Staj hareketliliğinde asgari süre lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2 tam aydır (60 gün) ve faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleşmesi gerekmektedir. Öğrenci 2 ay içerisinde kesinlikle Türkiye'ye dönüş yapamaz ve bulunduğu ülkeden farklı ülkelere seyahat edemez. Yani öğrencilerin faaliyetlerinin geçerli sayılması için 2 tam ayı doldurmaları zorunludur.
Mücbir sebeplerle faaliyete ara verilmesi halinde, mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı hibe verilir. Mücbir sebebe ilişkin bir durum oluşması durumunda mücbir sebebin geçerliliğine Ulusal Ajans karar verecektir.
Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde faaliyet kabul edilmez ve hibe ödenmez.
Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk sebepleri, ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurt dışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrenciye verilir. Kalınan süre karşılığı için hesaplanan hibeden fazla ödeme yapılmışsa fazla miktarın iadesi istenir.
 

Süre ve Hibe Hesaplamaları

 • Ulusal Ajans tarafından 2016-2017 döneminde aylık Erasmus hibe ödemeleri, hayat pahalılığına göre 3 ülke grubu için belirlenmiştir.
 •  Yol parası için bir hibe verilmeyecektir.

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık

600

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

400

Öğrencilerin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır. Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar belirlenir.

Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında (Statement)  bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihleri ve pasaportta yer alan giriş-çıkış tarihlerine göre hesaplanır.

Öğrencilerin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz “sıfır hibeli” öğrenci olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi halinde, hibe verilecek süre, staj hareketliliği için 2 tam aydan (60 gün) kısa olamaz.

Hibe Ödemeleri

Staj hareketliliğine katılan öğrencilere ödemeleri iki taksitte yapılır. Öğrenci karşı kuruma gitmeden önce ilk ödeme olarak gitmesi öngörülen süreye göre hesap edilen toplam hibenin %80’i ödenir. İkinci taksit (%20) öğrenim dönemi sonunda, katılım belgesinde ve pasaportta yer alan kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak yapılır.

Her durumda, öğrenciye en fazla gerçekleştirdiği faaliyet süresi kadar hibe verilir. Öğrencinin öngörülen hibelendirme süresinden daha kısa süre ile faaliyet gerçekleştirmesi halinde, kesin faaliyet süresi için hesaplanandan daha fazla ilk ödeme yapılmışsa, fazla miktarın iadesi istenir.

Üniversite, sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapabilir. Kesinti miktarı %20 ile %100 arasında olmakla birlikte üniversitenin takdirindedir.

Sigorta Yükümlülükleri:

Faaliyetlere katılan öğrencilerin ilgili faaliyet türlerine göre zorunlu olan sigortalarını yaptırmaları gerekmektedir. Yükseköğretim kurumu sigortaların yapıldığını kontrol eder ve yapıldığından emin olur.

Erasmus+ Staj Hareketliliği için zorunlu sigortalar:

 • Genel Saglık Sigortası
 • Mesuliyet (sorumluluk) Sigortası
 • Kaza Sigortası

Öğrenci Değerlendirme ve Seçme İşlemleri
Öğrenci değerlendirme ve seçme işlemleri,  Ulusal Ajans  tarafından belirlenen seçim kriterlerine göre gerçekleştirilmektedir.

Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir.

Öğrenci değerlendirme ve seçme işlemleri, Fakülte (veya Bölüm) ve Yüksekokullarımızda Erasmus değişimi için oluşturulan Komisyonlar tarafından yürütülecektir.

2016/2017 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi : %50
Dil seviyesi : %50
(Toplam 100 puan üzerinden)
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla): +10 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz): -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan

Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında hareketlilikten yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı ortalamaları hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır. Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz; hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır. Öğrenci lisans düzeyinde sadece öğrenim hareketliliğinden faydalandıysa lisans düzeyinde yeniden başvurduğu takdirde 10 puan azaltılır. Öğrenci lisans düzeyinde hem staj hem öğrenim hareketliliğinden faydalandıysa lisans düzeyinde yeniden başvurduğu takdirde 20 puan azaltılır. Öğrenci lisans düzeyinde öğrenim ve/veya staj hareketliliğinden faydalanmış ise, lisansüstü düzeyde (yüksek lisans ve/veya doktora) tekrar staj hareketliliğinden faydalanmak için başvurduysa puan azaltılması yapılmaz.

Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrencilerin 28 Nisan 2017 Cuma gününe kadar feragat için  Fakülte Bölümlerine bildirimde bulunmaları gerekmektedir ve bu süre dahilinde feragat bildiriminde bulunulmaması halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusundan -10 puan düşülecektir.
Öğrencilerin puan sıralaması, bölüm veya fakültelere ayrılan kontenjanlara göre ilgili bölüm/fakülte içerisinde yapılır.  
Erasmus+ Staj Hareketliliği Faaliyetine  başvuran öğrencilere yönelik olarak Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ YABANCI DİL YAZILI SINAVI'na katılım zorunludur.
Erasmus+ Staj Hareketliliği faaliyetine başvuran  öğrencilerin Yabancı Dil Notu, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Erasmus öğrencilerine yönelik yapılacak sınavın %75'i ve Fakülte/Bölüm/Yüksekokul/Enstitü tarafından yapılacak Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavının %25'i alınarak belirlenecektir. Ancak gidilecek ülkenin dili İngilizce değilse ve öğrenci bu dili bildiğini kanıtlarsa bu durumda,  Yabancı Dil Sözlü Sınavı İngilizce Sınavının %12.5'i, diğer dil bilgisinin %12.5'i alınarak belirlenecektir.
Lisans öğrencileri için;  yabancı dil yazılı sınavından  100 üzerinden 60 veya daha yüksek not alınması gerekir.
Lisansüstü öğrencileri için;  yabancı dil yazılı sınavından 100 üzerinden  70 veya daha yüksek not alınması gerekir.
Ege Üniversitesince eşdeğer kabul edilen sınavlar aşağıdaki gibi değerlendirilecektir.

Lisans öğrencileri için:
TOEFL IBT sınavı (internet based) için  72 puan, Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 60 puana eşdeğer sayılacaktır (en fazla 2 yıllık).
YDS için 60 puan,  Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 60 Puana eşdeğer sayılacaktır (en fazla 2 yıllık).
Lisansüstü öğrencileri için:
TOEFL IBT sınavı (internet based) için  84 puan, Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 70 puana eşdeğer sayılacaktır (en fazla 2 yıllık).

YDS için 70 puan, Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 70 Puana eşdeğer sayılacaktır (en fazla 2 yıllık).

Ege Üniversitesi Yabancı Dil Yazılı Sınavı Eşdeğerlik Çizelgesi


Seçim sonuçları, Erasmus+ Staj Hareketliliği programına başvuran bütün öğrencilerin aldıkları puanları içerecek şekilde Fakülte/Bölüm/Yüksekokul ilan panolarında açıklanacak ve sonuçlar üniversitenin web sayfasında yayınlanacaktır.