ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME  HAREKETLİLİĞİ 2016-2017

Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkan sağlayan faaliyet alanıdır.
Personel ders verme hareketliliği kapsamında, program ülkelerinden birinde yerleşik bir işletmede çalışan personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda, öğrencilere ders vermek üzere davet edilmesi de mümkündür. İşletmeden ders vermek üzere davet edilecek personelin yurtdışında bir işletmede, eğitim merkezinde, araştırma merkezinde, ya da işletme tanımına uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Ancak hibesi ödenerek davet edilecek kişi yükseköğretim kurumlarından olamaz.
Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliği: Yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik personel ile
Ders verme hareketliliğinden faydalanmak üzere gidilecek olan yükseköğretim kurumu ile gönderen yükseköğretim kurumu arasında mutlaka o akademik yılı (2016-2017) kapsayan interinstitutional agreement olması gerekir. Interinstitutional agreement listesi 2016-17_teaching_staff_anlasmalar.xls adresinde yayınlanmaktadır.
Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur.
Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat (en az 8 saat) ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.
Hibe Desteği
Ders verme hareketliliğinden faydalanan yükseköğretim kurumu personelinin hak ettiği hibenin hesaplanması personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından, Ulusal Ajans tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır.
Ders verme hareketliliğinden faydalanmak üzere yurtdışındaki bir işletmeden yükseköğretim kurumuna gelen personelinin hak ettiği hibenin hesaplanması işletme personelinin davet edildiği yükseköğretim kurumu tarafından, Ulusal Ajans tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır.
Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.
Ders verme hareketliliğinden faydalanan personel kendi kurumundan harcırah ve yolluk başlığı altında para alamaz.

Personel Hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük hibe miktarları 4 ülke grubu  için yaşam standartları göz önüne alınarak, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:


 Hayat pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İrlanda, İsveç,

144

2. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Türkiye, Yunanistan

126

3. Grup Program Ülkeleri

Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti

108

4. Grup Program Ülkeleri

Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya

90

Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen günlük hibe dışında, kalınacak yer, yeme içme masrafları, iletişim giderleri ve şehiriçi seyahat giderleri için ayrı ödeme yapılmaz. Ders verme hareketliliğinden faydalanacak personele, faaliyete başlamadan önce ödenecek hibe miktarının hesaplanması sırasında, personelin hazırlamış olduğu ve taraflarca onaylanmış Personel Hareketliliği Anlaşması dikkate alınır.
Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele günlük hibe ödemesi yapılabilmesi için personelin bahsi geçen günde tam gün faaliyette bulunduğu Personel Hareketliliği Anlaşmasında  ( Staff Mobility for  Teaching Mobility Agreement ) ders saatleri ile görülmeli ve katılım sertifikası ile belgelendirilmelidir.
Personel Hareketliliği Anlaşmasında ders verme hareketliliği ile ilişkili olarak karsı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyet yapıldığı görünen günler ve gidiş ve dönüş  günü için tam hibe ödemesi yapılır. Ders verme hareketliliğine ilişkin faaliyette bulunulmayan yada gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için günlük hibe ödemesi yapılmaz. Hem faaliyet hem seyahat gerçekleştirilen günler için sadece 1 günlük hibe ödemesi yapılabilir.
Haftasonu/resmi tatil günlerinde faaliyet yapılması halinde, bu durum öğretim/eğitim programı ve katılım sertifikası ile destekleniyorsa ilgili günler için hibe ödemesi yapılabilir.
İsteyen personel maddi destekten feragat ederek “sıfır hibeli” olarak hareket faaliyetinden faydalanabilir.

Örnek günlük hibe hesaplaması:
Belçika’da, en az 8 saat ders vererek, 3 gün ders verme hareketliliği kapsamında faaliyet gerçekleştiren ve 2 gününü yolculukta geçiren (gidiş ve dönüş günleri) bir yararlanıcıya ödenecek en yüksek günlük hibe miktarı 5 gün (3 gün ders verme+1 gün gidiş günü + 1 gün dönüş günü ) üzerinden hesaplanır.
5 gün için hibe miktarı: 126*5=630 €
Faaliyetten faydalanan personelin dönüşünü takiben, kalan ödemenin yapılabilmesi için, “Personel Hareketliliği Anlaşması” ile birlikte karşı üniversiteden temin edilen “katılım sertifikası” dikkate alınır. Personel Hareketliliği Anlaşmasında ve/veya katılım sertifikasında faydalanıcının en az 8 saat ders verdiği açıkça görünmediği takdirde hibe ödemesi yapılmaz. Harcırah ödemeleri vergi kesintilerine tabi tutulmaksızın ve Euro olarak yapılır.
Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilecektir. Seyahat hibesi götürü usulü olarak verilecektir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilecek ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanacaktır. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.


Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km
arası

360 €

3000-3999 km
arası

530 €

4000-7999 km
arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.100 €

Örnek hesaplamalar:
İzmir-Atina için seyahat hibesi: 302.89 km/180 €
İzmir-Roma için seyahat hibesi: 1300.04 km/275 €
İzmir-Madrid için seyahat hibesi: 2645.31 km/360 €
İzmir-Berlin için seyahat hibesi: 1892.51 km/275 €

Seyahat hibesi götürü usulü olarak verileceğinden; gidiş-dönüş günlerini tespit etmek üzere aşağıdaki belgelerin ders verme hareketliliğini gerçekleştiren personel tarafından Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

  Kullanılan otobüs/tren biletlerinin orijinali
  Uçuş kartlarının orijinalleri
  Pasaport giriş ve çıkışları
Ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanan personelin öngörülen toplam faaliyet süresi için hesaplanan gündelik ve mesafe hesaplayıcı aracılığı ile tespit edilen seyahat gideri toplamının ödemesi 2 taksitte yapılır. İlk ödeme en fazla belirlenen hibenin %80’i oranında olabilir. İkinci ödeme ise faaliyet dönemi sonunda, faydalanıcı tarafından temin edilen “katılım belgesi” ile birlikte Personel Hareketliliği Anlaşmasında yer alan faaliyetlerin birlikte değerlendirilmesinden ve pasaport giriş/çıkış tarihlerinde yer alan kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak yapılır.
Yükseköğretim kurumları 2016/2017 akademik yılı için belirlenen ders verme hareketliliği hibesini 01/06/2016-31/05/2018 tarihleri arasında gerçeklesen hareketlilik faaliyetleri için kullanabilirler. Bu tarihler arasında gerçekleşmeyen faaliyetler Erasmus kapsamında değerlendirilemez ve desteklenemez. (En son tarih 31/05/2018)
Erasmus+ Ders Verme Hareketliği için yurtdışına gitmeden önce Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne teslim edilecek belgeler:

          Misafir olunacak üniversiteden gelen imzalı mühürlü davet mektubu (Acceptance letter)

          Rektörlük onaylı orijinal Resmi Görevlendirme Belgesi (“ Yolluklu-Yevmiyeli “ ve “Erasmus Bütçesinden Karşılanmak Üzere” ifadeleri görevlendirme belgesinde mutlaka yer almalıdır.)

         Kurallara uygun olarak düzenlenmiş " Personel Hareketliliği Anlaşması / Staff Mobility for  Teaching Mobility Agreement  " (Örnek Staff Mobility for  Teaching Mobility Agreement  ekte yer almaktadır.)

         2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Başvuru Formu

Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen öğretim elemanı başvuru sırasında bir “Personel Hareketliliği Anlaşması” hazırlamak durumundadır. “Personel Hareketliliği Anlaşması” aşağıda verilen asgari şartları sağlamalı ve personel, personelin kendi yükseköğretim kurumu ve personelin misafir olduğu kurumun yetkilileri tarafından onaylanmış imzalı ve mühürlü olmalıdır. Öğretim elemanı için en az 2 gün ve en az 8 saat ders verme zorunluluğu vardır ve ders verme süresi “Personel Hareketliliği Anlaşması” nda açık ve net bir şekilde gün ve saat aralığı bazında belirtilmelidir. Gerçekleştirilecek faaliyete ilişkin “Personel Hareketliliği Anlaşması” Erasmus+ Personel Hareketliliği Sözleşmesinin ekidir. Personel Hareketliliği Anlaşması:

- Giden kişi ile ilgili bazı bilgileri
- Gidilen ülke ve üniversite bilgilerini
- Değişimin amacını
- Değişimin getireceği katma değeri
-Personel Hareketliliği Anlaşması başlangıç-bitiş tarihi ile hibe alınacak her gün bazında detaylı programı (Tarihleri ve ders verilerek faaliyette bulunulacak saat aralıklarını içermelidir.
- Elde edilmesi beklenen sonuçları kapsamalıdır.
Ders verme faaliyeti gerçekleştirilecek olan günlerde dersin konusu “Lecture on ……………” şeklinde belirtilmelidir. “Presentation, visit, meeting, site visit” benzeri ders verme faaliyeti dışındaki çalışmalar için hibe ödenmez.

(Açıklamalar Kodlar Tablosu (ISCED-F 2013) kullanılarak doldurulacaktır)

  • ·         Halk Bankası Bornova Şubesinde adınıza açılmış Euro Hesap Numarasını gösteren hesap cüzdanının okunaklı fotokopisi
  • ·         Erasmus+ Personel Hareketliliği Sözleşmesi   (Belgeleriniz tamamlandıktan sonra Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne gelerek sizin için hazırlanacak yurtdışına çıkmadan en az 2 hafta önce sözleşmeyi imzalayınız.) Aksi takdirde ödeme işlemlerinde gecikme yaşanması söz konusudur.

Erasmus+ Ders Verme Hareketliği için yurtdışından döndükten sonra Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne teslim edilecek belgeler:

  • ·         Katılım Sertifikası/Confirmation Letter (Önceden anlaşmaya varılan “Personel Hareketliliği Anlaşması” nın tamamlandığını belirten ve karşı üniversitede kalınan süreyi teyit eden ve Personel Hareketliliği Anlaşmasında belirtilen tarihleri gösteren (imzalı ve mühürlü) resmi belge). Katılım Sertifikası/Confirmation Letter ile seyahat belgeleri üzerindeki tarihlerin tutarlı olması gerekmektedir.
  • ·         Online AB anketi (EU Survey)
  • ·         Kullanılan otobüs/tren biletlerinin orijinali
  • ·         Uçuş kartlarının orijinalleri
  • ·         Pasaport giriş ve çıkışları