Eğitim Alma
     
 

 

ERASMUS+ PERSONEL EĞİTİM ALMA  HAREKETLİLİĞİ
2015-2016

 

Erasmus+ Personel Eğitim Alma  Hareketliği: Türkiye de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş akademik ve idari personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu (ECHE sahibi olması zorunlu değildir) ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır.

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2  iş günü olarak belirlenmiştir.

Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Hibe Ödemeleri

Eğitim Alma hareketliliğinden faydalanan yükseköğretim kurumu personelinin hak ettiği hibenin hesaplanması personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından, Ulusal Ajans tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır.

Eğitim Alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

Eğitim Alma hareketliliğinden faydalanan personel kendi kurumundan harcırah ve yolluk başlığı altında para alamaz.

Eğitim Alma faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük hibe miktarları 4 ülke grubu  için yaşam standartları göz önüne alınarak, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 Hayat pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İrlanda, İsveç,

144

2. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Türkiye, Yunanistan

126

3. Grup Program Ülkeleri

Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti

108

4. Grup Program Ülkeleri

Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya

90

 

Eğitim Alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen harcırah dışında, kalınacak yer, yeme içme masrafları, iletişim giderleri ve şehiriçi seyahat giderleri için ayrı ödeme yapılmaz. Eğitim Alma hareketliliğinden faydalanacak personele, faaliyete başlamadan önce ödenecek hibe miktarının hesaplanması sırasında, personelin hazırlamış olduğu ve taraflarca onaylanmış Personel Hareketliliği Anlaşması dikkate alınır.

Eğitim Alma hareketliliğinden faydalanan personele günlük hibe ödemesi yapılabilmesi için personelin bahsi geçen günde tam gün eğitim alma faaliyetinde bulunduğu Personel Hareketliliği Anlaşmasında  ( Staff Mobility for  Training Mobility Agreement ) eğitim alma  saatleri ile görülmeli ve katılım sertifikası ile belgelendirilmelidir.

Personel Hareketliliği Anlaşmasında eğitim alma hareketliliği ile ilişkili olarak karsı kurumla ortaklasa akademik/eğitsel faaliyet yapıldığı görünen günler ve gidiş ve dönüş  günü için tam hibe ödemesi yapılır. Eğitim Alma hareketliliğine ilişkin faaliyette bulunulmayan ya da gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için günlük hibe ödemesi yapılmaz. Hem faaliyet hem seyahat gerçekleştirilen günler için sadece 1 günlük hibe ödemesi yapılabilir.

Haftasonu/resmi tatil günlerinde faaliyet yapılması halinde, bu durum eğitim programı ve katılım sertifikası ile destekleniyorsa ilgili günler için hibe ödemesi yapılabilir.

İsteyen personel maddi destekten feragat ederek “sıfır hibeli olarak” hareket faaliyetinden faydalanabilir.

Örnek günlük hibe hesaplaması:

Belçikada, 5 gün eğitim alma hareketliliği kapsamında faaliyet gerçekleştiren ve 2 gününü yolculukta geçiren (gidiş ve dönüş günleri) bir yararlanıcıya ödenecek en yüksek günlük hibe miktarı 7 gün (5 gün eğitim alma+1 gün gidiş günü + 1 gün dönüş günü ) üzerinden hesaplanır.

7 gün için hibe miktarı: 126*7=882 €

Faaliyetten faydalanan personelin dönüşünü takiben, kalan ödemenin yapılabilmesi için, “Personel Hareketliliği Anlaşması” ile birlikte karşı üniversiteden temin edilen “katılım sertifikası” dikkate alınır. Personel Hareketliliği Anlaşmasında ve/veya katılım sertifikasında faydalanıcının en az 2 gün eğitim aldığı  açıkça görünmediği takdirde hibe ödemesi yapılmaz. Harcırah ödemeleri vergi kesintilerine tabi tutulmaksızın ve Euro olarak yapılır.

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilecektir. Seyahat hibesi götürü usulü olarak verilecektir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilecek ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanacaktır. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km
arası

360 €

3000-3999 km
arası

530 €

4000-7999 km
arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.100 €

 

Örnek hesaplamalar:

İzmir-Atina için seyahat hibesi: 302.89 km/180 €
İzmir-Roma için seyahat hibesi: 1300.04 km/275 €
İzmir-Madrid için seyahat hibesi: 2645.31 km/360 €
İzmir-Berlin için seyahat hibesi: 1892.51 km/275 €

Seyahat hibesi götürü usulü olarak verileceğinden; gidiş-dönüş günlerini tespit etmek üzere aşağıdaki belgelerin ders verme hareketliliğini gerçekleştiren personel tarafından Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

* Kullanılan otobüs/tren biletlerinin orijinali
* Uçuş kartlarının orijinalleri
* Pasaport giriş ve çıkışları

Eğitim Alma hareketliliği faaliyetinden faydalanan personelin öngörülen toplam faaliyet süresi için hesaplanan gündelik hibe ve mesafe hesaplayıcı aracılığı ile tespit edilen seyahat gideri toplamının ödemesi 2 taksitte yapılır. İlk ödeme en fazla belirlenen hibenin %80i oranında olabilir. İkinci ödeme ise faaliyet dönemi sonunda, faydalanıcı tarafından temin edilen “katılım belgesi” ile birlikte Personel Hareketliliği Anlaşmasında yer alan faaliyetlerin birlikte değerlendirilmesinden ve pasaport giriş/çıkış tarihlerinde yer alan kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak yapılır.

Yükseköğretim kurumları 2015/2016 akademik yılı için belirlenen eğitim alma hareketliliği hibesini 1 Haziran 2015-30 Eylül 2016 tarihleri arasında gerçeklesen hareketlilik faaliyetleri için kullanabilirler. Bu tarihler arasında gerçekleşmeyen faaliyetler Erasmus kapsamında değerlendirilemez ve desteklenemez. (En son tarih 30 Eylül 2016)

Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliği için yurtdışına gitmeden önce Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne teslim edilecek belgeler:

Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen personel  başvuru sırasında bir “Personel Hareketliliği Anlaşması” sunmak  durumundadır. “Personel Hareketliliği Anlaşması” aşağıda verilen asgari şartları sağlamalı ve personel, personelin kendi yükseköğretim kurumu ve personelin misafir olduğu kurumun yetkilileri tarafından onaylanmış imzalı ve mühürlü olmalıdır. Personel  için en az 2 gün eğitim alma zorunluluğu vardır ve eğitim alma süresi “Personel Hareketliliği Anlaşması” nda açık ve net bir şekilde gün ve saat aralığı bazında belirtilmelidir. Gerçekleştirilecek faaliyete ilişkin “Personel Hareketliliği Anlaşması” Erasmus+ Personel Hareketliliği Sözleşmesinin ekidir. Personel Hareketliliği Anlaşması:

- Giden kişi ile ilgili bazı bilgileri
- Gidilen ülke ve üniversite bilgilerini
- Değişimin amacını
- Değişimin getireceği katma değeri

-Personel Hareketliliği Anlaşması başlangıç-bitiş tarihi ile hibe alınacak her gün bazında detaylı programı (Tarihleri ve eğitim alınacak saat aralıklarını içermelidir.) Eğitim alma faaliyeti gerçekleştirilecek olan günlerde çalışmanın konusu “Training on …………” şeklinde belirtilmelidir..
“Visit”, “Library Visit”, “Research in Library”, “Cultural Visit”, “Meeting” ve “Observation” etkinlikleri için ise hibe ödenmemektedir.

- Elde edilmesi beklenen sonuçları kapsamalıdır.

(Açıklamalar Kodlar Tablosu (ISCED-F 2013) kullanılarak doldurulacaktır)

  • ·         Halk Bankası Bornova Şubesinde adınıza açılmış Euro Hesap Numarasını gösteren hesap cüzdanının okunaklı fotokopisi
  • ·         Erasmus+ Personel Hareketliliği Sözleşmesi   (Belgeleriniz tamamlandıktan sonra Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne gelerek sizin için hazırlanacak yurtdışına çıkmadan en az 2 hafta önce sözleşmeyi imzalayınız.) Aksi takdirde ödeme işlemlerinde gecikme yaşanması söz konusudur.

Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliği için yurtdışından döndükten sonra Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne teslim edilecek belgeler:

  • ·         Katılım Sertifikası/Confirmation Letter (Önceden anlaşmaya varılan “Personel Hareketliliği Anlaşması” nın tamamlandığını belirten ve karşı üniversitede kalınan süreyi teyit eden ve Personel Hareketliliği Anlaşmasında belirtilen tarihleri gösteren (imzalı ve mühürlü) resmi belge). Katılım Sertifikası/Confirmation Letter ile seyahat belgeleri üzerindeki tarihlerin tutarlı olması gerekmektedir.
  • ·         Online AB anketi (EU Survey)
  • ·         Kullanılan otobüs/tren biletlerinin orijinali
  • ·         Uçuş kartlarının orijinalleri
  • ·         Pasaport giriş ve çıkışları